اگر زمان ورود از شما رمز خواسته شد به اخر اسم خودعدد اضافه كنيد مانند بهنام 93